شركت توزيع نيرو برق سيستان و بلوچستان(1395-1396)

برقرساني به روستاهاي فاقد برق شهرستانهاي زاهدان، خاش و ميرجاوه

  • کارفرما: شركت توزيع نيرو برق سيستان و بلوچستان

اين قرارداد جهت عمليات پيكتاژ و تهيه نقشه اجرايي،‌حفاري،‌نصب تير،‌نصب ترانس و تابلو با كليه متعلقات و نصب مقره و سيم كشي و احداث كامل حدود 71 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 12 كيلومتر شبكه فشار ضعيف كابل كشي با كابل خود نگهدار و نصب 21 دستگاه پست هوايي همراه با تابلو و فونداسيون مربوطه و متعلقات و كابل كشي به صورت كامل و نصب سيستم ارت و نصب 52 دستگاه تابلو كنتور مشتركين جهت روستاهاي فاقد برق از محل اعتبارات شهرستانهاي زاهدان و خاش بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو مي باشد.

برقرساني به روستاهاي فاقد برق شهرستانهاي سراوان و سوران

اين قرارداد جهت عمليات پيكتاژ و تهيه نقشه اجرايي،‌حفاري، ‌نصب تير، ‌نصب ترانس و تابلو با كليه متعلقات و نصب مقره و سيم كشي و احداث كامل حدود 129 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 22 كيلومتر شبكه فشار ضعيف كابل كشي با كابل خود نگهدار و نصب 23 دستگاه پست هوايي همراه با تابلو و فونداسيون مربوطه و متعلقات و كابل كشي به صورت كامل و نصب سيستم ارت و نصب 60 دستگاه تابلو كنتور مشتركين جهت روستاهاي فاقد برق از محل اعتبارات شهرستانهاي سراوان و سوران بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو مي باشد.

برقرساني به روستاهاي فاقد برق شهرستانهاي راسك و سرباز

اين قرارداد جهت عمليات پيكتاژ و تهيه نقشه اجرايي،‌حفاري، ‌نصب تير، ‌نصب ترانس و تابلو با كليه متعلقات و نصب مقره و سيم كشي و احداث كامل حدود 125 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 17 كيلومتر شبكه فشار ضعيف كابل كشي با كابل خود نگهدار و نصب 38 دستگاه پست هوايي همراه با تابلو و فونداسيون مربوطه و متعلقات و كابل كشي به صورت كامل و نصب سيستم ارت و نصب 106 دستگاه تابلو كنتور مشتركين جهت روستاهاي فاقد برق از محل اعتبارات شهرستانهاي راسك و سرباز بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو مي باشد.

keyboard_arrow_up