سايت شركت سايپا پرس

عمليات تكميلي فاز يك (كارهاي بتني) فونداسيون خط پرس New G1 شركت سايپا پرس

كارفرما: شركت سايپا پرس

مدير پيمان: شركت مهندسي توسعه سايپا

اين پروژه از دو بخش عمليات خاكي (شامل خاك برداري و خاك ريزي است) و عمليات اجراي فونداسيون تشكيل شده است كه در مجموع2750 مترمربع قالب بندي، بيش از 350 تن آرماتوربندي و حدود 3200 مترمكعب بتن ريزي اجرا شده است و اين عمليات در كمتر از 6 ماه اجرا گرديد.

keyboard_arrow_up