شركت مهندسي ضياءگستر كه در زمينه ارائه خدمات مهندسي مشغول به فعاليت مي باشد، با هدف ارتقاء كيفي خدمات و كسب سهم بيشتري از بازار داخلي و افزايش سطح رضايت كارفرمايان، ‌خود را موظف و متعهد مي داند تا خدمات خود را به نحوی ارائه نمايد كه كليه ذينفعان سازمان از رضايت كامل برخوردار بوده و نسبت به نام و اعتبار سازمان اطمينان كامل داشته باشند. ما باور داريم كه براي رعايت الزامات و كسب رضايت مشتريان محصولاتي با كيفيت و خدماتي متناسب با خواسته‌ها، انتظارات و سلايق مصرف كنندگان، ‌با اتكا بر موارد ذيل ارائه نماييم:

  • شناخت و درك كامل از نيازمندي‌های مشتريان و تلاش در جهت تامين آنها در راستاي افزايش رضايت ايشان

  • آموزش مستمر و ارتقاء منابع انساني به منظور افزايش سطح دانش و آگاهي آنان به عنوان منابع ارزشمند سازمان

  • افزايش توان كاري و بهبود عملكرد سازمان در راستاي كاهش زمان ارائه خدمات به مشتريان

  • افزايش حجم فعاليت‌ها در بازار داخلي و ارتقاء جايگاه سازمان در بين رقبا و تلاش به جهت حضور در بازارهاي بين المللي

  • ترويج و گسترش فرهنگ كيفيت از طريق ارتقاء آگاهي كاركنان در زمينه كيفيت

  • فرآيند گرايي و مديريت مبتني بر ريسك، دانش محوري، بهبود مستمر، افزايش سودآوری، پاسخگويي مناسب به شكايات مشتريان، ‌ارتقاء سيستم مديريت كيفيت، بهينه سازي هزينه ها و افزايش ايمني كاركنان.

لذا شركت ضياء گستر براي رسيدن به اين مهم، استاندارد IMS Management Systems را به عنوان الگو انتخاب نموده و كليه پرسنل سازمان، خود را متعهد به اجراي آن مي دانند. كليه كاركنان موظفند ضمن درك خط مشي كيفيت و نیازمندی‌های مشتري،‌ نسبت به رعايت كيفيت در انجام امور محوله در حيطه عملكرد خود كوشا و مسئولانه عمل نمايند.

نماينده مديريت در سيستم مديريت كيفيت ضمن تلاش در جهت حفظ و نگهداري سيستم و نظارت بر عملكرد آن،‌ ميزان اثر بخشي آن را در زمان هاي مقتضي و در جلسات بازنگري مديريت گزارش نموده تا اقدامات لازم در راستاي بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت به عمل آيد.

keyboard_arrow_up